Jei patempėte koją, kurį laiką šlubčiosite. Palikti 2 savaites pastovėti tamsioje šiltoje vietoje, kasdien suplakti.

Bendrosios nuostatos 1. Centrų darbuotojų teises ir pareigas taip pat nustato darbuotojų darbo sutartys, darbuotojų pareiginės instrukcijos, Centrų darbo tvarkos taisyklės, Centrų teikiamų paslaugų kokybės valdymo dokumentai, kiti teisės aktai, norminiai bei vidaus dokumentai.

Sekite mus:

Centrų pacientų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, paciento atmintinė bei kiti Centrų norminiai ir vidaus dokumentai. Centrų teikiamos paslaugos, jų teikimo tvarka 2.

Šių paslaugų nomenklatūra ir asortimentas prieinami pacientams susipažinti. Centrų pacientai, kurie nėra prisiregistravę Centruose nuolatinei sveikatos priežiūrai, taip pat pacientai, kuriems suteiktų Paslaugų išlaidas tik iš dalies apmoka teritorinė ligonių kasa iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sumoka Paslaugų kainą arba atitinkamą jos dalį, vadovaujantis paciento ir Centrų sudarytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties sąlygomis bei tvarka.

Centrai turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas, jei paciento veiksmai ir arba elgesys pažeidžia Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas paciento pareigas, prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, receptai gydymą pacientams sąnarių teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Pacientų teisės ir pareigos Centruose 3. Centrų pacientai naudojasi visomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, taip pat kituose teisės aktuose numatytomis teisėmis.

Prenumeruok

Centrų pacientų teisės negali būti varžomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

Kiekvienas Centrų pacientas turi teisę į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Centrų personalo pagarbų elgesį, teikiant Paslaugas pacientui.

artrozė falanga nykščio gydymas planšetinio peties sąnarių skausmas

Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų. Centruose pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją. Pacientas turi būti supažindintas su šiose Taisyklėse bei pacientų atmintinėje nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Centruose teikiamas Paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

Ši informacija pateikiama Centrų interneto svetainėje ir arba Centrų registratūroje, taip pat Pacientą gydančio gydytojo.

su uždegimu peties sąnario tabletes osteoartritas iš pirštų gydymo sąnarių

Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Naudodamasis savo teisėmis Centruose pacientas privalo: 3.

palaiko kairiosios kūno nuolatinė skausmas rankų sąnarius

Centrų sveikatos priežiūros specialistui receptai gydymą pacientams sąnarių, atvykti į Centrus apžiūrai konsultacijai, kontroliniam patikrinimui ir pan. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.

Kelio sąnario skausmas

Informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos maži sąnarių pėdos gydymo, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Šios informacijos gavimo faktą ir jos suprantamumą pacientas privalo pažymėti pasirašydamas medicinos dokumentuose arba duodamas atskirą sutikimą patvirtinimą.

Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma; jei yra nesutarimų tarp jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais. Registruojant nepilnamečius pacientus, turi būti nurodyta, kas gali atstovauti tėvams tais atvejais, kai nepilnametis pacientas atvyksta į įstaigą be tėvų, arba kai gydytojas kviečiamas ligonį aplankyti namuose. Taip pat turėtų būti nurodoma, kam galima teikti informaciją apie nepilnamečių sveikatos būklę, jei nėra galimybės suteikti ją tėvams.

 1. Paliesiaus fizinio krūvio klinika - individualios programos be vaistų!
 2. Tepalas skirto sąnarių profilaktikai
 3. Bendrosios nuostatos 1.

Pacientas turi teisę pagrįstai reikalauti, kad gydytojas ištaisytų, užbaigtų, panaikintų ir ar pakeistų netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, įrašytus į medicinos dokumentus. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu ar paciento pageidavimas pagrįstas, pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centrų administraciją su šiame punkte išdėstytu prašymu.

Galutinį sprendimą dėl paciento prašymo priima Centrų gydytojų konsiliumas. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

Radikulito simptomai

Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

Ši nuostata netaikoma, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti, pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims.

Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose. Centrų darbuotojai privalo tvarkyti ir pildyti nustatytos formos bei rūšių pacientų medicinos dokumentus ambulatorines korteles, kitus medicinos dokumentusjuos pildyti ir saugoti įstatymų nustatyta tvarka.

Jūsų atsiliepimai

Šiems veiksmams atlikti Centrai gali samdyti trečiuosius asmenis arba sudaryti paslaugų teikimo sutartis su kitomis gydymo įstaigomis. Centrų raštvedyba tvarkoma lietuvių kalba. Medicinos dokumentai ligos istorija, ambulatorinė kortelė, procedūrų paskyrimai ir kt. Ligos diagnozė, vaistų paskyrimai bei receptai gali būti rašomi ir lotynų kalba. Centrų duomenys apie paciento sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus.

Visa informacija apie paciento buvimą Centruose, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

Paciento pageidavimu turi būti pateikti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centrų darbuotojus, kad paciento lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir ar kitų medicinos dokumentų kopijos.

liaudies metodai epipudilite gydymo alkūnės sąnario swelling in leg joints

Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę. Kitiems asmenims konfidenciali informacija gali būti suteikta tik turint rašytinį paciento sutikimą.

Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės receptai gydymą pacientams sąnarių nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią.

 • Ligos Radikulitas ir veiksmingos priemonės jo gydymui Radikulitas arba radikulopatija yra nugaros smegenų nervų šaknelių pažeidimas, kuriam būdingi įvairūs skausmingi ir nemalonūs neurologiniai simptomai.
 • Kelio sąnario artrozei gydyti pasitelkta unikali medicininė technologija | mikronuoma.lt
 • Aliejai nuo skausmo sąnariuose
 • Radikulitas ir veiksmingos priemonės jo gydymui - mikronuoma.lt
 • UAB „NORTHWAY“ medicinos centrų vidaus tvarkos taisyklės | NORTHWAY Vilnius
 • mikronuoma.lt - Kelio sąnario skausmas
 • Migrenos gydymas liaudiskai
 • Kitos temosNaujienosSveikata 1 Bėgant metams žmonės vis dažniau pasiskundžia, kad skauda sąnarius, sunkiau lipti laiptais, nešti krepšius, sportuoti.

Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali receptai gydymą pacientams sąnarių suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui partneriuitėvams įtėviams ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Ginčų sprendimo tvarka 5. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo kaip paciento teisės, gali raštu kreiptis į Centrų administraciją.

Centrų administracija per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus.

6-Paskaita. Skausmas ir jo vertinimas. Nemedikamentinės ir medikamentinės skausmo gydymo priemonės

Nepatenkintas nagrinėjimu ir jo rezultatais pacientas gali kreiptis į kitas valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant Paslaugas, atlyginimą.

Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, kiti teisės aktai. Jeigu yra ne tik Centrų kaltė, bet ir pacientas nesilaikė savo pareigų bei Taisyklių ir kitų Centrų dokumentų, su kuriais buvo pasirašytinai supažindintas, nuostatų, ir tas pažeidimas arba paciento tyčia ar dėl didelio neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo ar mirties, Centrų atsakomybė už žalą mažinama, atsižvelgiant į paciento kaltės mastą.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi etikos reikalavimų, ir spręsti iškilusias etikos problemas tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir klientų, Centruose yra sudaryta etikos komisija. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijomis, kitais teisės aktais bei etikos normomis ir šiais nuostatais.

liaudies gynimo mažas nugaros skausmas receptai iš sustav liga

Komisijos darbas organizuojamas Centrų vadovo patvirtinta tvarka. Komisijos uždaviniai ir funkcijos: 6. Centrų administracijos darbo laikas 8—17 val.